• 20 فروند هواپیمای ATR نیاز به 200 خلبان و کمک خلبان دارد
همکاران تجاری
عضو رسمی اتاق های بازرگانی
افتخارات و گواهی نامه ها